Algemene Voorwaarden

Mountains and lake

Algemene voorwaarden

Discoveroo Algemene Boekingsvoorwaarden

(voor losse reisdiensten)

Inleiding

Sinty Travel B.V. (Handelend onder merknaam “Discoveroo”), hierna: “Discoveroo” hanteert de onderstaande algemene voorwaarden voor losse reisdiensten.

Discoveroo is een dienstverlener op het gebied van reizen. Discoveroo kan informeren, adviseren en/of reserveringen maken. Discoveroo verleent deze diensten in jouw opdracht. Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van Discoveroo.

Al onze boekingsvoorwaarden zijn te vinden op deze pagina. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Inhoudsopgave
Artikel 1: Definities

In deze boekingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Discoveroo: Reisagent; degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en/of bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.

Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

Reiziger:

a. de opdrachtgever (aanmelder/hoofdboeker), of

b. anderen dan de opdrachtgever namens wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit en die deze overeenkomst aanvaardt.

Opdracht: de overeenkomst tussen jou en Discoveroo, waarbij Discoveroo zich als reisagent tegenover jou verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen.

Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen. Op deze momenten is de klantenservice van Discoveroo bereikbaar.

Boekingskosten: Het bedrag dat de reisagent in rekening brengt voor zijn dienstverlening.

Artikel 2: De opdracht

De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het jou informeren en adviseren, alsmede het voor jou zo mogelijk reserveren van de door jou gewenste dienst.

Je bent tegenover Discoveroo en de dienstverlener gebonden nadat je de opdracht verstrekt, ongeacht of zij direct een bevestiging aan jou kunnen verstrekken.

Als Discoveroo een (opdracht-)bevestiging aan jou verstrekt, geldt deze bevestiging als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst tenzij je onverwijld (binnen 24 uur) bezwaar aantekent tegen de opdrachtbevestiging.

Als je geen of niet tijdig bezwaar aantekent, geldt de opdrachtbevestiging als bewijs voor het bestaan van de overeenkomst en de inhoud daarvan.

Discoveroo heeft haar onlineboekingsproces zo ingericht dat jij er vóór de reservering op gewezen wordt dat je een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door Discoveroo ben je aan deze overeenkomst gebonden.

Discoveroo brengt bij het maken van een reservering voor jou een overeenkomst tot stand tussen jou en de door jou gekozen dienstverlener. Discoveroo is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Discoveroo kan een reservering maken voor bijvoorbeeld losse theatertickets en hotelkamers.

Jij bent tegenover Discoveroo aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en tegenover de dienstverlener voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met deze dienstverlener. De overige reizigers zijn aansprakelijk voor hun aandeel in de opdracht.

Alle correspondentie (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Discoveroo anderzijds verloopt uitsluitend via de hoofdboeker.

Aritikel 3: De reservering

1. Algemeen

Je hebt geen herroepingsrecht met betrekking tot de in jouw opdracht gemaakte reservering. 

Discoveroo is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde dienst. Hierop zijn uitsluitend de voorwaarden van de betrokken dienstverlener (bijvoorbeeld het hotel) van toepassing. Discoveroo is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar zelf verleende dienst, zoals een juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

Jouw informatieplicht
Je geeft tijdig voor het verstrekken van de opdracht alle gegevens over jouzelf en de door jou aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht. Daartoe behoren in ieder geval jouw mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).

Je vermeldt ook bijzonderheden over jouw eigen lichamelijke en geestelijke toestand en die van je medereizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de diensten.

Prijswijzigingen
Discoveroo kan de prijzen van de op jouw verzoek gereserveerde diensten niet garanderen. Deze prijzen kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd of van overheidswege. Discoveroo staat daarbuiten en draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. Discoveroo geeft en berekent wijzigingen zo spoedig mogelijk aan jou door.

Kan ik afzien van de bestelling van mijn voucher
Je kunt binnen 14 dagen na levering afzien van je bestelling. Voor het afsluiten van je persoonlijke code kunnen administratiekosten worden berekend. 

Annuleringen/wijzigingen door de opdrachtgever
Eventuele wijzigingen in de verstrekte opdracht(en), of annuleringen van gereserveerde diensten kunnen alleen op werkdagen en alleen op jouw verzoek plaatsvinden. Als Discoveroo op jouw verzoek een wijziging aanbrengt in gemaakte reserveringen of als je gereserveerde diensten annuleert, brengt Discoveroo de daaraan verbonden kosten in rekening als zij deze kosten tijdig – voorafgaand aan het definitief worden van de wijziging - aan jou heeft medegedeeld. Naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, kunnen dat ook de kosten zijn die Discoveroo moet maken om de wijziging of annulering tot stand te brengen.

Discoveroo wijst op het feit dat een deel van de accommodatieverschaffers aanbod presenteert op basis van ‘non refundable’ tarieven. De exacte annuleringsvoorwaarden zijn altijd op te vragen bij de klantenservice van Discoveroo. Boekingen gemaakt met een voucher kunnen niet worden geannuleerd of gewijzigd tenzij Discoveroo i.o.m. de accomodatieverschaffers en/of vervoerders anders bepaalt.

Discoveroo stuurt alle mededelingen over de reserveringsopdracht uitsluitend aan de hoofdboeker.

Aritikel 4: Betalingen

Je moet de verschuldigde bedragen op de Discoveroo aan te geven manier en binnen de opgegeven termijn voldoen. Discoveroo is bevoegd –in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) – de verschuldigde bedragen te incasseren. Het is gebruikelijk dat de reisdienstverleners eisen dat de betaling direct wordt gedaan bij het tot stand komen van de overeenkomst.

Discoveroo kan bij het door jou verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen, die in ieder geval niet hoger is dan conform de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s), vermeerderd met de boekingskosten. Als Discoveroo een aanbetaling verlangt, maakt hij de hoogte hiervan voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan jou bekend.

Je moet ervoor zorgen dat Discoveroo het restant van het verschuldigde bedrag uiterlijk op de in de bevestiging c.q. factuur genoemde datum heeft ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging.

Als je niet tijdig (aan)betaalt, stuurt Discoveroo na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft zij jou de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als je ook dan niet betaalt, ben je in verzuim en wordt (en) de overeenkomst(en) geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. Discoveroo heeft het recht de aan de annulering verbonden en vooraf opgegeven kosten in rekening te brengen of te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en). Als je de reis binnen 14 dagen voor vertrek reserveert en niet tijdig betaalt, ben je onmiddellijk in verzuim.

Discoveroo doet eventuele terugbetalingen alleen aan jou als hoofdboeker.

Aritikel 5: Aansprakelijkheid

Discoveroo neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht.

Discoveroo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Discoveroo draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Voor zover Discoveroo zelf toerekenbaar te kort schiet en jij of je medereiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Discoveroo beperkt tot maximaal de waarde van door de reisagent gefactureerde diensten.

Discoveroo sluit aansprakelijkheid uit voor schade waartegen je bent verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering) en voor schade die jij lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf. Daaronder begrepen valt ook schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen.

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor het personeel van Discoveroo.

Aritikel 6: Documenten

Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt Discoveroo aan jou algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied (waaronder over vaccinaties).

Jij bent zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en om tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Jij bent zelf verantwoordelijk voor het bij je hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

Als je de reis niet (geheel) kunt maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor jouw rekening, tenzij Discoveroo heeft toegezegd voor dat document te zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend, of de reisagent tekort is geschoten in zijn in lid 1 bedoelde informatieverplichting.

Discoveroo adviseert jou om voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een annulerings- en reisverzekering af te sluiten. Het is niet mogelijk om via Discoveroo een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.

Aritikel 7: Rente en incassokosten

Als je niet tijdig betaalt, ben je over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim rente verschuldigd. De hoogte van deze rente is:

Voor betalingen met betrekking tot de door Discoveroo verrichte opdracht: de wettelijke rente;

Voor betalingen met betrekking tot de door de dienstverlener (te) verrichte(n) diensten: de wettelijke rente, of als de dienstverlener een ander rentepercentage in rekening brengt, dit laatstgenoemde percentage, als Discoveroo dit percentage, of de vindplaats hiervan, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan jou heeft meegedeeld.

Voorts ben je na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze bedragen 15% over het gefactureerde bedrag tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. Discoveroo kan in jouw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Aritikel 8: Klachten

Je moet een klacht over een door Disoveroo gemaakte reservering en/of verstrekte adviezen en informatie binnen twee maanden nadat je kennis hebt genomen van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Discoveroo indienen via: klantenservice@discoveroo.travel

Discoveroo geeft je uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Indien de klacht helaas niet naar tevredenheid kan worden opgelost, is enkel de Nederlandse rechter bevoegd en is Nederlands recht van toepassing.

Amsterdam, mei 2024