Algemene voorwaarden

Discoveroo Algemene Boekingsvoorwaarden

Afhankelijk van de uitvoerende partner gelden verschillende algemene voorwaarden. Je ziet bij elke reis wie de uitvoerende partner is. Bij losse hotelovernachtingen treedt Sinty Travel B.V., handelend onder handelsnaam Discoveroo op. Bij pakketreizen is dit Uniglobe Smart Travel.

1. Pakketreizen

Bekijk hier de voorwaarden die van toepassing zijn op Discoveroo pakketreizen. Deze pakketreizen worden uitgevoerd door Uniglobe Smart Travel.

Als u een pakketreis boekt bij Uniglobe Smart Travel, gaat u een reisovereenkomst met ons aan. In dat geval zijn zowel de ANVR Reizigersvoorwaarden als paragraaf 1 als de onderstaande algemene voorwaarden van Uniglobe Smart Travel van toepassing.

 Versie 15.07.2022

ALGEMENE VOORWAARDEN UNIGLOBE SMART TRAVEL

 

INHOUDSOPGAVE

1.     Definities

2.     Toepasselijkheid aanvullende voorwaarden Smart Travel

3.     Het reisaanbod

4.     Boekingen

5.     Betalingen

6.     Annulering

7.     Wijziging en indeplaatsstelling

8.     Reis- en gezondheidsinformatie

9.     De reis (algemeen)

10.  Luchtvervoer

11.  Toepasselijk recht

  

1.         Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.1.     Boeking

Het aangaan van een pakketreisovereenkomst tussen u en ons.

 

1.2.     Ons of wij

Uniglobe Smart Business Travel, gevestigd te Woerden aan de Helsinkilaan 6 A, eveneens handelend onder de naam Marleen van Dam B.V. en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30196364.

 

1.3.     Overmacht

Een onvermijdbare en buitengewone omstandigheid en dus een situatie die zich voordoet onafhankelijk van de wil van de partij die zich daarop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle redelijke voorzorgsmaatregelen niet te vermijden waren

 

1.4.     Reissom

De gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten, verzekeringspremies en bijdrage SGR en Calamiteitenfonds.

 

1.5.     U of uw

De persoon die met ons een pakketreisovereenkomst aangaat (ook wel de “hoofdboeker”) en alle personen namens wie hij of zij de overeenkomst aangaat.

 

2.         Toepasselijkheid aanvullende voorwaarden Smart Travel

2.1. De navolgende bepalingen zijn door Uniglobe zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

 

3.         Het reisaanbod

3.1.     Beschrijvingen

De beschrijvingen en foto’s geven een indicatie van de situatie ter plaatse. De informatie is bedoeld om een algemene indruk te geven. Accommodaties, vervoermiddelen en infrastructuur in andere landen kunnen afwijken van de Nederlandse standaard. Er bestaat geen internationale standaard op grond waarvan accommodaties worden beoordeeld. U dient hier rekening mee te houden bij het plaatsen van een boeking.

 

4.         Boekingen

4.1.     Totstandkoming overeenkomst

Door het maken van een boeking komt een reisovereenkomst tot stand. Na het maken van een boeking, ontvangt u hiervan een boekingsbevestiging, tevens factuur. Deze boekingsbevestiging is het bewijs van het bestaan van de overeenkomst.

 

4.2.     Boekingen bij een Nederlandse reisorganisatie

Uniglobe is een Nederlandse reisorganisatie. Hiervoor geldt dat de boeking bindend is zodra u de boekingsbevestiging ontvangt. Reizigers uit het buitenland dienen er rekening mee te houden dat dit kan afwijken van boekingen bij een buitenlandse reisorganisatie. 

4.3.     Hoofdboeker

De hoofdboeker moet op het moment van boeken ten minste achttien jaar oud zijn. Het is niet toegestaan om een valse naam of een vals e-mailadres op te geven bij de boeking. Indien dit wel gebeurt, kunnen wij de overeenkomst opzeggen. In dat geval wordt de reeds betaalde reissom aan u terugbetaald. De door ons gemaakte kosten worden op dit bedrag in mindering gebracht. 

 

4.4.     Namen van de reizigers

Bij uw boeking dient u de namen (eerste voornaam en achternaam) op te geven die in het paspoort vermeld staan. Wanneer u getrouwd bent, dient u uw meisjesnaam te gebruiken. De gegevens op uw vliegticket, ferry- of cruisevoucher dienen overeen te komen met de gegevens in uw paspoort. Indien blijkt dat beide documenten niet gelijk zijn, kan de luchtvaart-, ferry- en/of cruisemaatschappij u weigeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten die voortvloeien uit het opnieuw af moeten geven van dergelijke vervoerstickets of de gevolgen van zo’n weigering. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk tijdens het boeken en bij ontvangst van uw reisdocumenten uw naam zorgvuldig te controleren om eventuele extra kosten (wijzigingskosten, her uitgifte ticket) te beperken.

 

4.5.     Beperkingen

U bent verplicht om bij uw boeking bijzonderheden te melden. Dit geldt voor zowel fysieke als geestelijke beperkingen, ook als deze middels medicatie onder controle zijn. Bij twijfel dient u als reiziger voorafgaand aan de boeking contact op te nemen met Smart Travel. Smart Travel behoudt zich het recht voor om bij twijfel de reisovereenkomst te annuleren, ook voor vertrek. Indien u tekortschiet in uw informatieplicht, kan Smart Travel u uitsluiten van (verdere) deelname aan de reis, zonder daarvoor restitutie te geven. Eventuele extra kosten voor Smart Travel worden doorberekend aan de reiziger.

 

5.         Betalingen

5.1.     Betaalproces

De volledige reissom van de pakketreis moet altijd uiterlijk 42 kalenderdagen vóór uw vertrek aan ons zijn betaald. Als u een pakketreis bij ons boekt en de periode tussen boeking en uw vertrek is langer dan 42 kalenderdagen, dan moet u als aanbetaling 40% van de reissom direct bij boeking aan ons betalen. Is die periode 42 kalenderdagen of korter, dan is geen aanbetaling van toepassing. In dat geval moet de volledige reissom direct bij boeking aan ons worden betaald.

 

6.         Annulering

6.1.     Annulering algemeen

Indien u een pakketreis heeft geboekt en u niet meer in staat bent om deze te maken, bieden wij de mogelijkheid om de gehele pakketreis te annuleren. Het is niet mogelijk om een gedeelte van de reis – bijvoorbeeld een geboekte activiteit of andere reisdienst – te annuleren. Aan annulering van de pakketreis zijn kosten verbonden. De hoogte daarvan is een percentage van de reissom en is afhankelijk van het moment waarop u uw pakketreis annuleert.

 

6.2.     Annuleringskosten Uniglobe Smart Travel

De ANVR-reizigersvoorwaarden, paragraaf 1, artikel 9.2 bieden de mogelijkheid om de boeking te annuleren tegen de aldaar genoemde kosten. In afwijking daarvan brengen wij bij annulering van de reis de volgende kosten in rekening:

-    Tot 42 dagen voor vertrek 40%

-    42 tot vertrek dag volledige reissom

 

6.3.     Afwijkende (annulerings-)kosten

Indien onze leveranciers (bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij of accommodatie) afwijkende annuleringvoorwaarden hanteren, kan het voorkomen dat wij af moeten wijken van bovenstaande bepalingen. In dat geval worden de afwijkende annuleringskosten vermeld tijdens het boekingsproces.

 

6.4.     Overmacht

Op grond van de ANVR-reizigersvoorwaarden, paragraaf 1, artikel 9.9 kan de reiziger de overeenkomst kosteloos opzeggen wanneer zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis. In aanvulling op deze bepaling geldt het volgende:

-    Indien voor een reisbestemming ten tijde van de boeking een oranje, dan wel rood reisadvies geldt, kan de overeenkomst niet kosteloos worden opgezegd wanneer dit kort voor- of bij aanvang van de reis nog steeds het geval is. U bent zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van de kleurcodes via de website Nederlandwereldwijd.nl. Indien u desondanks een boeking maakt voor een land met een oranje of rode kleurcode, en u de overeenkomst later alsnog wilt opzeggen, komen de kosten voor uw rekening.

 

7.         Wijziging en indeplaatsstelling

7.1.     Indeplaatsstelling

Bij een pakketreis is het mogelijk dat een reiziger zich laat vervangen door een ander. Bij een dergelijke indeplaatsstelling kunnen kosten in rekening worden gebracht door de betrokken dienstverleners. Deze kosten worden volledig aan u doorbelast. De reiziger en degene die hem vervangt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom en andere kosten die aan de indeplaatsstelling zijn verbonden.

 

7.2.     Wijziging

Wijzigingen van de overeenkomst zijn in de meeste gevallen mogelijk tot 7 dagen voor vertrek ad € 50 per boeking. Daarnaast worden de eventuele kosten van betrokken dienstverleners vermeld in 7.3 in rekening gebracht.

 

7.3.     Afwijkende wijzigingsvoorwaarden

Voor lijndienstvluchten, activiteiten, hotels, cruises, camper- en autohuur, transfers en sommige andere reisonderdelen kunnen afwijkende voorwaarden gelden, waardoor wijziging niet meer mogelijk is. Er dient dan een nieuwe boeking gemaakt te worden. Zo gelden voor lijndiensten afwijkende voorwaarden; na het printen van het vliegticket worden altijd 100% annulerings- of wijzigingskosten in rekening gebracht. Tevens kan bij veel luchtvaartmaatschappijen geen indeplaatsstelling worden doorgevoerd. Dit staat gelijk aan een annulering en zal als zodanig behandeld worden.

 

8.         Reis- en gezondheidsinformatie

8.1.     Gezondheidsinformatie

U dient zelf na te gaan welke reis- en/of gezondheidsadviezen gelden voor uw reisbestemming. Denk hierbij onder andere aan maatregelen om de verspreiding van bepaalde ziektes – waaronder Covid 19 – te voorkomen. Eventuele kosten die het gevolg zijn van het niet naleven van dergelijke maatregelen, komen voor uw rekening.

 

8.2.     Reisdocumenten

U bent als reiziger te allen tijde verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste reisdocumenten. Wij adviseren geruime tijd voor vertrek te controleren hoe lang uw paspoort of identiteitskaart nog geldig is. Houd er tevens rekening mee dat u bepaalde bestemmingen – waaronder het Verenigd Koninkrijk – niet kunt inreizen met een identiteitskaart, maar enkel met een geldig paspoort. Meer informatie over reisdocumenten, vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 

9.         De reis (algemeen)

9.1.     Lokale activiteiten

Door u op uw bestemming geboekte lokale activiteiten worden buiten onze invloedsfeer aangeboden en maken geen onderdeel uit van uw pakketreis. Plaatselijke agenten of lokale organisaties waar excursies geboekt worden, zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering. Sommige risicovolle activiteiten vallen niet altijd onder de dekking van een reis- en annuleringsverzekering, controleert u dit goed alvorens u de excursie onderneemt. Voor eventuele schade en/of gevolgschade door ontstane ongelukken aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid. 

 

9.2.     Reisverzekering

Wij raden u dringend aan een goede reis(bagage)-, ongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering af te sluiten. Een ongeval zit immers in een klein hoekje. Een goede verzekering met een uitgebreide (buitenland) dekking kan u in geval van schade, letsel of ziekte een hoop onnodige kosten en ellende besparen. Uw eigen specifieke situatie (zoals uw bestemming en de daar te ondernemen activiteiten e.d.) bepaalt de noodzaak of wenselijkheid van het afsluiten van één of meer van dergelijke verzekeringen. Ons Customer Services Center kan u hier over adviseren.

 

10.     Luchtvervoer

10.1.  Stoelreservering

In de meeste gevallen kunt u online bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij een stoelreservering maken. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Meer informatie vindt u op de website van de luchtvaartmaatschappij die uw vlucht uitvoert.

 

10.2.  Vluchttijden

In uw reisbescheiden vindt u de vluchttijden en de luchthaven. Omdat de vluchttijden van diverse factoren afhankelijk zijn, zijn deze te allen tijde onder voorbehoud van wijzigingen. Wanneer de vluchttijd wordt gewijzigd, brengen wij u hiervan zo spoedig mogelijk via e-mail op de hoogte.

 

10.3.  Vertragingen

Helaas worden (lucht)reizigers steeds meer geconfronteerd met vertragingen. Deze ontstaan door het drukke lucht- en wegverkeer, stakingen en/of stiptheidsacties, extra veiligheidscontroles, weersomstandigheden, technische redenen, te laat gearriveerde medepassagiers, etc. Wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch voor het missen van aansluitend vervoer, afhalers en voor extra kosten. Deze gemaakte kosten zijn voor eigen rekening. Bij het in ontvangst nemen van de (vlieg)tickets accepteert u de condities van vervoer waaronder de (luchtvaart)maatschappij de reizen uitvoert.

11.     Klachten

11.1.  Klachten

Indien u tijdens de reis niet volledig tevreden bent, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden, zodat kan worden gezocht naar een passende oplossing. In de ANVR-reizigersvoorwaarden, paragraaf 1, artikel 12.1. vindt u de volledige procedure die u dient te volgen. In aanvulling op deze bepaling geldt de volgende procedure van Uniglobe Smart Travel:

–   Op het moment dat u niet tevreden bent, meldt u de klacht ter plaatse bij de betrokken lokale dienstverlener.

–   Vervolgens stuurt u Discoveroo een e-mail met uw klacht en boekingsnummer. 

–   Indien het probleem ter plaatse niet naar uw tevredenheid is opgelost, kunt u binnen twee maanden na afloop van de reis de klacht schriftelijk bij ons indienen.

 

11.2.  Extra kosten

Indien u ten gevolge van een tekortkoming extra kosten maakt, dan dient u hiervan de betaalbewijzen te bewaren. Indien u geen betaalbewijs kunt overleggen, kunnen wij gemaakte kosten niet vergoeden.

 

12.     Toepasselijk recht

12.1.  Op Smart Travel overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

_______________________________________________________________________

 

Uniglobe Smart Travel

Helsinkilaan 6 A

3446 AH Woerden

 

KvK: 30196364

Tel: +31 (0)85 0472 122

Mail: reservation@smarttravel.nl

 

ANVR-Reizigersvoorwaarden

Uniglobe (KvK-nummer 30196364) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR- Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet u aanvinken dat u voor boeking kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

 

 Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Uniglobe (KvK-nummer: 30196364) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.


2. Losse Reisdiensten

Inleiding

Sinty Travel B.V. (Handelend onder merknaam “Discoveroo”), hierna: “Discoveroo” hanteert de onderstaande algemene voorwaarden voor losse reisdiensten.

Discoveroo is een dienstverlener op het gebied van reizen. Discoveroo kan informeren, adviseren en/of reserveringen maken. Discoveroo verleent deze diensten in jouw opdracht. Deze Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van Discoveroo.

Al onze boekingsvoorwaarden zijn te vinden op deze pagina en kunnen kosteloos opgevraagd worden bij de Discoveroo klantenservice via klantenservice@discoveroo.travel of tijdens onze openingstijden op 020-245 6484..

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities

Artikel 2 De opdracht

Artikel 3 De reservering

Artikel 4 Betalingen

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Artikel 6 Documenten

Artikel 7 Rente en incassokosten

Artikel 8 Klachten


Artikel 1: Definities

In deze boekingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Discoveroo: Reisagent; degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en/of bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.

Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

Reiziger:

a. de opdrachtgever (aanmelder/hoofdboeker), of

b. anderen dan de opdrachtgever namens wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit en die deze overeenkomst aanvaardt.

Opdracht: de overeenkomst tussen jou en Discoveroo, waarbij Discoveroo zich als reisagent tegenover jou verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen.

Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 18:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen. Op deze momenten is de klantenservice van Discoveroo bereikbaar. 

Boekingskosten: Het bedrag dat de reisagent in rekening brengt voor zijn dienstverlening.

Artikel 2: De opdracht

 1. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het jou informeren en adviseren, alsmede het voor jou zo mogelijk reserveren van de door jou gewenste dienst.

 2. Je bent tegenover Discoveroo en de dienstverlener gebonden nadat je de opdracht verstrekt, ongeacht of zij direct een bevestiging aan jou kunnen verstrekken.

 3. Als Discoveroo een (opdracht-)bevestiging aan jou verstrekt, geldt deze bevestiging als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst tenzij je onverwijld (binnen 24 uur) bezwaar aantekent tegen de opdrachtbevestiging.

 4. Als je geen of niet tijdig bezwaar aantekent, geldt de opdrachtbevestiging als bewijs voor het bestaan van de overeenkomst en de inhoud daarvan.

 5. Discoveroo heeft haar onlineboekingsproces zo ingericht dat jij er vóór de reservering op gewezen wordt dat je een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door Discoveroo ben je aan deze overeenkomst gebonden.

 6. Discoveroo brengt bij het maken van een reservering voor jou een overeenkomst tot stand tussen jou en de door jou gekozen dienstverlener. Discoveroo is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Discoveroo kan een reservering maken voor bijvoorbeeld losse theatertickets en hotelkamers.

 7. Jij bent tegenover Discoveroo aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en tegenover de dienstverlener voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met deze dienstverlener. De overige reizigers zijn aansprakelijk voor hun aandeel in de opdracht.

 8. Alle correspondentie (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Discoveroo anderzijds verloopt uitsluitend via de hoofdboeker.

Artikel 3: De reservering

1. Algemeen

1.1. Je hebt geen herroepingsrecht met betrekking tot de in jouw opdracht gemaakte reservering.

 1. 8.2.Discoveroo is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde dienst. Hierop zijn uitsluitend de voorwaarden van de betrokken dienstverlener (bijvoorbeeld het hotel) van toepassing. Discoveroo is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar zelf verleende dienst, zoals een juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

 1. Jouw informatieplicht
  Je geeft tijdig voor het verstrekken van de opdracht alle gegevens over jouzelf en de door jou aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht. Daartoe behoren in ieder geval jouw mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).

Je vermeldt ook bijzonderheden over jouw eigen lichamelijke en geestelijke toestand en die van je medereizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de diensten.  

 1. Prijswijzigingen
  Discoveroo kan de prijzen van de op jouw verzoek gereserveerde diensten niet garanderen. Deze prijzen kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Discoveroo staat daarbuiten en draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. Discoveroo geeft en berekent wijzigingen zo spoedig mogelijk aan jou door. 

 2. Annuleringen/wijzigingen door de opdrachtgever
  Eventuele wijzigingen in de verstrekte opdracht(en), of annuleringen van gereserveerde diensten kunnen alleen op werkdagen en alleen op jouw verzoek plaatsvinden. Als Discoveroo op jouw verzoek een wijziging aanbrengt in gemaakte reserveringen of als je gereserveerde diensten annuleert, brengt Discoveroo de daaraan verbonden kosten in rekening als zij deze kosten tijdig – voorafgaand aan het definitief worden van de wijziging - aan jou heeft medegedeeld. Naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, kunnen dat ook de kosten zijn die Discoveroo moet maken om de wijziging of annulering tot stand te brengen
  Discoveroo wijst op het feit dat een deel van de accommodatieverschaffers aanbod presenteert op basis van ‘non refundable’ tarieven. De exacte annuleringsvoorwaarden zijn altijd op te vragen bij de klantenservice van Discoveroo..

 3. Discoveroo stuurt alle mededelingen over de reserveringsopdracht uitsluitend aan de hoofdboeker.

Artikel 4: Betalingen 

 1. Je moet de verschuldigde bedragen op de Discoveroo aan te geven manier en binnen de opgegeven termijn voldoen. Discoveroo is bevoegd –in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) – de verschuldigde bedragen te incasseren. Het is gebruikelijk dat de reisdienstverleners eisen dat de betaling direct wordt gedaan bij het tot stand komen van de overeenkomst.

 2. Discoveroo kan bij het door jou verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen, die in ieder geval niet hoger is dan conform de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s), vermeerderd met de boekingskosten. Als Discoveroo een aanbetaling verlangt, maakt hij de hoogte hiervan voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan jou bekend.  

 3. Je moet ervoor zorgen dat Discoveroo het restant van het verschuldigde bedrag uiterlijk op de in de bevestiging c.q. factuur genoemde datum heeft ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging. 

 4. Als je niet tijdig (aan)betaalt, stuurt Discoveroo na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft zij jou de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als je ook dan niet betaalt, ben je in verzuim en wordt (en) de overeenkomst(en) geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. Discoveroo heeft het recht de aan de annulering verbonden en vooraf opgegeven kosten in rekening te brengen of te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en). Als je de reis binnen 14 dagen voor vertrek reserveert en niet tijdig betaalt, ben je onmiddellijk in verzuim.

 5. Discoveroo doet eventuele terugbetalingen alleen aan jou als hoofdboeker.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Discoveroo neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht. 

 2. Discoveroo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Discoveroo draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

 3. Voor zover Discoveroo zelf toerekenbaar te kort schiet en jij of je medereiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Discoveroo beperkt tot maximaal de waarde van door de reisagent gefactureerde diensten.   

 4. Discoveroo sluit aansprakelijkheid uit voor schade waartegen je bent verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering) en voor schade die jij lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf. Daaronder begrepen valt ook schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen.

 5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor het personeel van Discoveroo.  

Artikel 6 Documenten

 1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt Discoveroo aan jou algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied (waaronder over vaccinaties).

 2. Jij bent zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en om tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

 3. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het bij je hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

 4. Als je de reis niet (geheel) kunt maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor jouw rekening, tenzij Discoveroo heeft toegezegd voor dat document te zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend, of de reisagent tekort is geschoten in zijn in lid 1 bedoelde informatieverplichting.

 5. Discoveroo adviseert jou om voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een annulerings- en reisverzekering af te sluiten. Het is niet mogelijk om via Discoveroo een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.

Artikel 7 Rente en incassokosten

 1. Als je niet tijdig betaalt, ben je over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim rente verschuldigd. De hoogte van deze rente is:

 • Voor betalingen met betrekking tot de door Discoveroo verrichte opdracht: de wettelijke rente;

 • Voor betalingen met betrekking tot de door de dienstverlener (te) verrichte(n) diensten: de wettelijke rente, of als de dienstverlener een ander rentepercentage in rekening brengt, dit laatstgenoemde percentage, als Discoveroo dit percentage, of de vindplaats hiervan, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan jou heeft meegedeeld.

 1. Voorts ben je na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze bedragen 15% over het gefactureerde bedrag tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. Discoveroo kan in jouw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8 Klachten

 1. Je moet een klacht over een door Disoveroo gemaakte reservering en/of verstrekte adviezen en informatie binnen twee maanden nadat je kennis hebt genomen van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Discoveroo indienen via: klantenservice@Discoveroo.travel

 2. Discoveroo geeft je uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie. 

 3. Indien de klacht helaas niet naar tevredenheid kan worden opgelost, is enkel de Nederlandse rechter bevoegd en is Nederlands recht van toepassing.

Amsterdam, mei 2022